Công văn số 16/CV-BVĐ v/v Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019