Công văn số 347/CV-GDĐT V/v lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020